සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය මගින් පහත දැක්වෙන රෝහල් 12 තුළ මෙම කොරෝනා වෛරසයට ප්‍රතිකාර ගැනම සඳහා විශේෂ පහසුකම් සලසා ඇත.


- ජාතික බෝවන රෝග විද්‍යායතනය IDH
- උතුරු කොළඹ ශික්ෂණ රෝහල-රාගම
- ගම්පහ මහ රෝහල
- මීගමුව මහ රෝහල
- ජාතික රෝහල-මහනුවර
- ශික්ෂණ රෝහල-කරාපිටිය
- ශික්ෂණ රෝහල- අනුරාධපුර
- ශික්ෂණ රෝහල-යාපනය
- ශික්ෂණ රෝහල- කුරුණෑගල
- පළාත් මහරෝහල-රත්නපුර
- පළාත් මහරෝහල-බදුල්ල
- ශික්ෂණ රෝහල-මඩකලපුව

The Ministry of health has given special facilities for the treatment of Corona Virus  in the following 12 hospitals.

- National Infectious Disease Hospital (IDH)
- North Colombo Teaching Hospital 
- Gampaha General Hospital
- Negombo General Hospital
- National Hospital - Kandy
- Teaching Hospital - Aanuradhapura
- Teaching Hospital - Jaffna
- Teaching Hospital - Kurunegala
- Provincial General Hospital - Rathnapura
- Provincial General Hospital - Badulla
- Teaching Hospital - Batticaloa