බෝ නොවන රෝග සදහා රජයේ සායන වලින් ප්‍රතිකාර ගන්නා රෝගීන්ට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය මගින් කෙරෙන නිවේදනය

ප්‍රවෘත්ති ගැන වැඩිදුර කියවන්න