கோவிட் -19 தடுப்பூசி வெளியீடு

COVID-19 தொற்றுநோய் உலகம் முழுவதும் மில்லியன் கணக்கான மக்களை பாதித்துள்ளது மற்றும் பல உயிர்களை இழந்துள்ளது. COVID-19 இலிருந்து மக்களை பாதுகாக்க, தடுப்பூசிகள் உருவாக்கப்படுகின்றன. இந்தத் தகவல் மற்றும் செயல் வழிகாட்டி முக்கியமாக நான்கு பிரிவுகளை உள்ளடக்கியது; கோவிட் -19 தடுப்பூசி வெளியீட்டின் போது நோய்களுக்கான தடுப்பூசி, கோவிட் -19 தடுப்பூசி, கோவிட் -19 தடுப்பு நடத்தைகள் மற்றும் சமூக ஈடுபாடு.